tisdag, januari 03, 2006

Monarkistiska förslag

Den monarkistiske debattören Per Hagwall skriver i Råd till en alliansregering i Civitas 2/2005 om möjliga reformer för ett stärkande av monarkins ställning. Det finns inget att frukta av en översyn av Torekov-överenskommelsen, eftersom den skedde i en tid då monarkin var osedvanligt svag, menar Hagwall. Förslagen till refomer inkluderar såväl grundlagsändringar som regeringsbeslut:

...Regeringen kan ta initiativ och erbjuda statschefen månatliga informationsmöten, för detta behövs ingen lagändring alls.

...Monarken bör efter överläggningar med de politiska parterna och riksdagens talman föreslå regeringsbildare, han bör även nominellt utse ministrar efter förslag från statsministern.

...Monarken tar som yttersta symbol för staten emot främmande länders sändebud när de först kommer hit, det bör på motsvarande sätt naturligtvis vara han som symboliskt också skickar ut Sveriges sändebud.

...Allmän lag bör undertecknas av den som företräder oss alla (inte som idag, en som företräder regeringen), en klar uppgift för statschefen.

...Ett återinförande av ordensväsendet för svenska medborgare skulle ha två stora fördelar, båda av mycket stort värde för samhället: Det skulle gå att på ett praktiskt och billigt sätt belöna människor som i sin gärning gjort sig förtjänta av det utan att flytta dem från de positioner där de gör nytta.

Hagwalls förslag är konstruktiva, och har endast med symboliska funktioner att göra. Det skulle stärka den positiva roll monarken spelar för Sverige, utan att inkräkta på demokratins funktionssätt. En positiv sidoeffekt är också att statsministerposten blir mindre presidentlik, något som verkligen vore en ynnest i dessa dagar.